آزمون جریان گردابی (ادی کارنت)

آزمون جریان گردابی یک تست غیر مخرب است که غیر یکنواختی ها را در یک محصول مشخص می نماید. هرگونه غیر یکنواختی در سطوح خارجی و یا داخلی لوله سیگنالی را ساطع می کند که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون با گذراندن محصول از داخل یک میدان جریان متناوب با یک و یا چند فرکانس مختلف به انجام می رسد. امپدانس الکتریکی کویل بر اساس پارمترهایی همچون ابعاد محصول، نوع آلیاژ، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و غیره اصلاح شده و هر گونه تغییر در این واکنش الکترومغناطیس در حین گذر لوله از داخل میدان به عنوان عیب شناسایی می شود. دستگاه به صورت خودکار سیگنالی را به بخش دیگر خود ارسال و بر اساس نوع فرآنید، قسمت معیوب به ضایعات منتقل و یا با جوهر مارک دار می شود.

عبور پیوستة محصول

دیتکتور عبور محصول

پراب تشخیص

افشانة جوهر

قسمت رنگ

آزمون جریان گردابی (ادی کارنت)
کوانتومتر

کوانتومتر

اصول کار دستگاه کوانتومتر به صورتیست که با ایجاد جرقه در یک محیط خلاء باعث برانگیخته شدن عناصر در لایة سطحی نمونه شده و در نهایت ترکیب شیمیایی نمونه را ارائه می دهد. این دستگاه به شرایط محیطی بسیار حساس بوده و هرگونه تغییر در دما، رطوبت، لرزش، جریان هوا و غیره می تواند باعث تغییر در تنظیمات دستگاه شود. عبارت Check before use که توسط سازنده در مورد این دستگاه بیان شده نشان می دهد که کاربر هر بار پیش از استفاده از آن باید از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نماید. در شرکت صنایع مس قائم از دستکاه کوانتومتر ساخته شده توسط شرکت آلمانی کوانترون به عنوان یکی از پیشروان این تکنیک در جهان استفاده می شود. مبنای عملی دستگاه کوانتومتر تولید نور و اندازه گیری آن است. به طور کلی هر نور ماهیت مخصوص به خود را داشته و برای هر عنصر مختص به همان عنصر است. نور وارد شده به قطعه ای به نام Grating برخورد کرده و شبیه اتفاقی که در منشور میافتد، بازتابش آن تفکیک می شود. محدودة طول موج نورهای تفکیک شده بین 170 تا 320 نانومتر است. این درحالیست که محدودة نور مرئی بین 190 تا 320 نانومتر بوده و خارج از این مقدار منطقة ماوراء بنفش و مادون قرمز است. نورهای برگشتی برای هر عنصر در مکان مشخصی از یک دایره موسوم به دایرة Rowland بازتابش شده و در همان محل دیتکتوری وجود دارد که وظیفة آن تبدیل نور به سیگنال الکتریکی است؛ بدین صورت که هرچه مقدار عنصر در داخل نمونه بیشتر باشد شدت نور بیشتر بوده و در نتیجه سیگنال الکتریکی قوی تری وجود خواهد داشت.

تست کشش

این آزمون خواص مکانیکی محصول را در دمای محیط محاسبه می کند. پارمترهایی همچون استحکام تسلیم، استحکام نهایی و درصد افزایش طول قابل اندازه گیری هستند. اطلاعات به دست آمده به منظور مقایسة محصولات با یکدیگر، رد و یا قبول محصول، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و طراحی مورد استاده قرار می گیرند.

دستگاه مورد استفاده برای انجام آزمون کشش باید دارای استانداردهای اجباری در این زمینه باشد. همچنین نیروی اعمالی برای کشش نمونه حتما باید در محدودة مجاز دستگاه بوده و در غیر این صورت نتایج قابل استناد نخواهد بود.

در اطلس ماهان از دستگاه کشش ساخت شرکت تاینیوس اولسن آلمان استفاده می شود. این دستگاه به یک نرم افزار آنالیز داده متصل است که نتایج حاصل از اندازه گیری خواص مکانیکی نمونه های استاندارد توسط آن ارزیابی و اعلام می شود. این نتایج در نهایت با درخواست مشتری مقایسه و محصول مورد پذیرش و یا رد قرار می گیرد.

تست کشش
میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری برای اندازه گیری هر دو پارامتر اندازه دانه و مشخصات ابعادی لوله های داخل شیاردار مورد استفاده قرار می گیرد. فلزات به دلیل دارا بودن شبکه کریستالی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که آنها را از مواد دیگر (آمورف) متمایز می سازد. یکی از این ویژگی ها نظم شبکه ای و یا به عبارت بهتر نظم در نحوه قرارگیری اتم هاست. بر اساس همین ویژگی و پس از انجام فرآیند آماده سازی نمونه ها، میانگین اندازة دانة محصول به دست می آید که به عنوان یکی از پارامترهای اصلی کیفیت محصول مورد ارزیابی واقع می شود. از آنجا که جلاپذیری یکی از خصوصیات دیگر فلزات است می توان با استفاده از این خاصیت به بررسی ریز ساختار فلزات پرداخت. در بررسیهای متالوگرافی در واقع اجزا تشکیل دهنده فلزات (دانه-Grain) از لحاظ شکل و اندازه مورد بررسی قرا می گیرد. به فصل مشترک دو یا چند دانه، مرز دانه (Grain Boundary) گفته می شود. با انجام فرآیند اچ، مرزهای دانه به دلیل دارا بودن انرژی بیشتر خورده شده و در نتیجة اختلاف سطح به وجود آمده، در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده خواهند بود.

به صورت مشابه، اندازه گیری ابعاد دندانه ها و ارتفاع شیار در محصولات اینرگروو تنها با استفاده از همین میکروسکوپ میسر بوده و بدین منظور مقطع محصول پس از آماده سازی و قرارگیری در زیر میکروسکوپ تحت آنالیز نرم افزاری تصویر قرار می گیرد.