لوله مویی

به سبب قطر بسیار کم لوله مویی نامیده می شوند. جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر) و ورودی اواپراتور است و قطر و طول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است .

لوله موئی به عنوان کنترل کننده های جریان مبرد در سیستم های تبرید استفاده میگردد

کنترل کننده های مبرد بدون توجه به نوع کارشان دو وظیفه بعهده دارند

اجازه جریان مبرد مایع از لوله مایع به اواپراتور با همان شدت تبخیر مایع در اوپراتور

۲- ایجاد اختلاف فشار بین طرفین پرفشار و کم فشار سیستم ، برای اینکه مبرد بتواند تحت شرایطی که در فشار کم اواپراتور تبخیر می شود در همان زمان در فشار زیاد در کندانسور نیز تقطیر شود . از بین چند کنترل کننده ، لوله مویی در سیستم های تبرید کم ظرفیت و شیر انبساط اتوماتیک و ترموستاتیک در سیستم های تبرید با ظرفیت زیاد ، مورد استفاده قرار می گیرند

لوله مویی ساده ترین وسیله برای کنترل جریان مبرد است و شامل طول معینی از لوله ای به قطر خیلی کم می باشد که مابین کندانسور و اواپراتور قرار می گیرید. لوله مویی بعلت مقاومت اصطکاکی زیاد و قطر کم و همچنین پدیده خفگی ناشی از تبخیر تدریجی مایع مبرد در لوله به دلیل کاهش فشار به کمتر از فشار اشباع، در مقابل جریان مبرد مایع از کندانسور به اواپراتور مقاومت می نماید و با کنترل دبی مبرد عبوری ، اختلاف فشار بین آن دو را در حد لازم نگه می دارد مقاومت لوله مویی با طول و قطر معین ، در جریان مبرد ثابت است و دبی عبوری از آن با اختلاف فشار در طرفین لوله که همان اختلاف فشار تبخیر و تقطیر سیستم تبرید می باشد، متناسب است و ظرفیت جریان در لوله مویی برابر ظرفیت پمپاژ می باشد

در صورتیکه طراحی لوله های مویی نسبت به ظرفیت تبرید مناسب بوده و صحیح بکار برده شوند، در محدوده قابل قبولی از شرایط کاری، بطور رضایت بخش عمل خواهد کرد

لوله های مویی از این نظر که در طول خاموش بودن سیکل، جریان مبرد مایع به اواپراتور را متوقف نمی کنند با سایر انواع کنترل کننده های جریان مبرد، تفاوت دارند چون در طول خاموشی سیستم، فشار طرف پرفشار و کم فشار سیستم از طریق لوله مویی برابر می شود. به این دلیل در چنین سیستم هایی معمولاً از مخزن مایع استفاده نمی شود

لوله های مویی علاوه بر ساختمان ساده و قیمت ارزان ، هزینه سیستم تبرید و تولید را پایین می آورند. پیچیدن ( لحیم کردن ) طول معینی از لوله مویی به لوله مکش برا ی ایجاد مبدل حرارتی بین این دو لوله بوده و عمل مادون سرد شدن مایع و سوپرهیت شدن بخار خروجی از اوپراتور را ایجاد می نمای